HWiNFO Forum

Full Version: Auto-logging parameter
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ahoj,

mohl bys přidat nějaký parametr, který by spustil v HWiNFO logování (Sensor status), napřípklad po spuštění PC?